Experimentujete s drogami? Užíváte?

Kontaktní centra 

Kontaktní centra jsou vstupní branou do sítě služeb, které pomáhají zlepšit sociální, zdravotní a psychický stav uživatelů drog. Programy K- center se snaží dosáhnout takového kontaktu s uživateli, který by umožnil ovlivnit jejich chování směrem k minimalizaci rizik spojených s užíváním drog a ke změně sebedestruktnivního životního scénáře. Projekt kontaktních center přispívá svými programy i k ochraně většinové společnosti před šířením viru HIV, hepatitidy a dalších infekcí. Služby kontaktních center jsou bezplatné.


 Terénní programy

Terénní programy jsou službou aktivního vyhledání uživatelů drog v přirozeném prostředí. Na místě jim poskytují základní poradenství a pomoc, zprostředkují kontakt s dalšími službami (lékařská pomoc, kontaktní centrum, zařízení léčby, substituční program). Služba je v zásadě bezplatná.


 AT ordinace  pracuje s problémovými uživateli (dospělými a dospívajícími od 15let) návykových látek a závislými na těchto látkách, kteří potřebují psychiatrickou pomoc.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Služba nabízí strukturované individuální i rodinné poradenství, zaměřené na problematiku zvládání závislosti v rámci širokého sociálního kontextu a také na dosažení osobní duševní rovnováhy. Mezi nejčastější řešená témata patří podpora a sanace rodiny a blízkých osob závislých, práce na motivaci a jejím udržení, hledání a rozvoj funkčních zdrojů klienta vedoucích k postupnému přijetí změny, podpora a pomoc při rozhodování abstinovat od drog, či pomoc při zvládnutí problémů s hráčstvím včetně otázek dluhů a základního právního poradenství.

Služba je určena lidem ohroženým důsledky užívání nealkoholových drog, alkoholu, lidem závislým na hraní (gambling), jejich partnerům, rodinám a blízkému sociálnímu okolí.

Denní psychoterapeutické sanatorium je zdravotnickým zařízením, v rámci kterého je poskytována i bezplatná substituční léčba metadonem pro klienty s těžkou závislostí na heroinu nebo jiném opiátu.


 Drogové služby ve vězení

Cílem služby je kontaktovat uživatele drog ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody a reagovat na jeho aktuální drogovou i kriminální situaci. Pracovníci této služby motivují klienty k abstinenci během pobytu ve vězení a ke změně dosavadního způsobu života a abstinenci i na svobodě.


Duchovně pastorační služba je službou duchovní pomoci a doprovázení těm klientům, kteří cítí potřebu této pomoci a zvolí ji. Je výrazem nediskriminujícího přístupu ke klientům, kteří hledají pomoc duchovního.

Poradenské centrum Pasáž nabízí odborné sociální poradenství lidem, kteří se zotavují z dlouhodobého užívání nelegálních drog anebo jsou nespokojeni se svým aktuálním životním stylem spojeným s drogami.

Poradna EXTC.CZ poskytuje široké množství informací o drogách, jejich užívání, minimalizaci rizik, možnostech intervence a léčby, a také kontakty na konkrétní léčebná a poradenská zařízení.