„ Vytvoření a podpora Lokálního partnerství pro sociálně vyloučenou lokalitu Přichystalova 70 „

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.2.01/19.00176

Dotační částka: 2 791 726,60 Kč  

Projekt je financován z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2010 - 30. 11. 2012

Popis a cíle projektu

Projekt je zaměřen na koordinaci poskytovatelů sociálních služeb, samosprávy, neziskových organizací a dalších zainteresovaných subjektů tak, aby poskytované služby a aktivity byly komplexní, efektivní a vedly ke zlepšení situace obyvatel v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením, které služby využívají. Hledá se tedy takové řešení, aby nedocházelo k opakovanému posilování sociálního vyloučení občanů. Tohoto cíle dosahujeme zavedením principu Lokálního partnerství, návazným vzděláváním a evaluační činností zúčastněných organizací.

Zavedení systému Lokálního partnerství povede k vytvoření komplexní strategie a plánu služeb pro obyvatele lokalit na období v horizontu 5 let, které by následně mělo návaznost na městkou koncepci sociálního začleňování.

Cílové skupiny

Cílovou skupinou jsou poskytovatelé sociálních služeb a další subjekty poskytující nebo podporující poskytování služeb osobám žijících ve zmíněných lokalitách ohrožených sociálním vyloučením.  Jedná se o orgány veřejné správy působící v oblasti sociální integrace a zadavatelé sociálních služeb poskytující služby pro příslušníky sociálně vyloučených romských komunit. Platformy Lokálního partnerství se účastní významní zástupci veřejné správy z oblasti sociálních služeb, školství, prevence kriminality a bezpečnosti, dále zástupci Správy Nemovitostí Olomouc, Krajského ředitelství Policie ČR, krajská koordinátorka romských poradců a také zástupci neziskových organizací CPIV, Drom, Amaro Fóro, o.p.s. Platforma specifikuje témata, která podrobněji rozpracovávají jednotlivé pracovní skupiny.  

Průběh

V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

  • Zpracování Situační analýzy lokality Přichystalova-Holická - v rámci této aktivity bude prostřednictvím externích výzkumníků zajištěna rozsáhlá situační analýza lokality Přichystalova-Holická.
  • Ustavení struktury Lokálního partnerství - Cílem této aktivity bude zřízení Lokálního partnerství - tedy platformy, která bude vytvářet komplexní systém sociálního začleňování v lokalitě.
  • Koordinace a fungování Lokálního partnerství - tato aktivita obsahuje vlastní fungování Lokálního partnerství a práci na identifikovaných cílech projektu.
  • Realizace plánovací a závěrečné evaluace – aktivita představuje klíčovou součást procesů vyhodnocení stávajícího stavu služeb, plánování změn v poskytovaných službách a zhodnocení kvality realizovaných změn.
  • Sestavení Akčního plánu - Na základě výstupů ze Situační analýzy, Evaluací a zkušeností z fungování Lokálního partnerství bude vytvořen strategický dokument tzv. Akční plán pro další období.
  • Realizace vzdělávacích modulů – určeno pro pracovníky poskytovatelů služeb zapojených v Lokálním partnerství.
  • Řízení projektu – vlastní organizační a koordinační činnost v rámci projektu
  • Publicita projektu – aktivita zajišťuje náležité informování veřejnosti o průběhu projektu, zahrnuje tiskové konference a komunikaci s médii nad průběžnými výstupy.
  • Závěrečná konference - představuje vyhodnocení úspěšnosti projektu.

Výstupy projektu

Výstupy projektu budou zaměřeny na organizace, které v cílových lokalitách aktivně působí nebo budou působit. V konečném důsledku dojde k vytvoření funkční sítě poskytovatelů služeb, která bude realizovat strategické plány po skončení projektu. Díky této síti dojde k vytvoření komunikačních kanálů, efektivnějšímu zajištění dostupnosti a kvality služeb a účinné realizaci inkluzivních aktivit.

Významným výstupem je uskutečněný výzkum Situační analýzy a Plánovací evaluace a Závěrečné evaluace, které zmapovaly potřeby obyvatel a kvalitu stávajících služeb nebo absenci služeb, které by bylo potřeba zahájit.

Výstupem jsou také zrealizované vzdělávací  moduly pro poskytovatele služeb, proškolení pracovníků jednotlivých partnerů a spolupracujících organizací. Moduly jsou orientované na následující oblasti: Pedagogika volnočasových aktivit, Sociálně-právní problematika, Dluhy a exekuce, Krizová intervence, Motivační intervence, Právo, Standardy kvality v sociálních službách, Dobrá praxe v nízkoprahových zařízeních a Metody sociální práce. Výstupy z těchto vzdělávacích aktivit tvoří inovovaný produkt projektu a jeho přílohy.

Významným výstupem bude vytvoření strategického dokumentu – Akčního plánu, který podstoupí schválení Radou města a následně začlenění do strategických dokumentů města Olomouce. Tento dokument bude zohledňovat rozvojové záměry pro lokality na dalších 5 let.

Partneři projektu:

Sdružení Podané ruce, o.s.

Člověk v tísni, o.p.s.

Statutární město Olomouc

Charita Olomouc

 

kontaktní osoba:  Mgr. Gabriela Pechová

lokalnipartnerstvi@podaneruce.cz

tel.: +420 777 47 80 88 

odborný garant projektu: Mgr. Lukáš Carlos Hrubý, oblastní ředitel

Adresa: Dolní náměstí 51, Olomouc, 779 00

 

Další informace k projektu: 

Organizační struktura lokálního partnerství, kompetence realizačního týmu a proces projektu k nahlédnutí v ppt prezentaci. Podrobný popis projektových aktivit zde.

Složení platformy Lokálního partnerství.

Složení pracovních skupin k 1.7.2012.

Témata pro Akční plán byla pracovními skupinami zpracovávány do jednotlivých kapitol dle daných oblastí. 

Tiskové zprávy projektu: prosinec 2011, září 2011, květen 2012, listopad 2012

 

 


Fotogalerie

DSCN1285.jpg DSCN1285.jpg DSCN1329.jpg DSCN1329.jpg DSCN0659.jpg DSCN0659.jpg DSCN0660.jpg DSCN0660.jpg DSCN0661.jpg DSCN0661.jpg DSCN1807.jpg DSCN1807.jpg DSCN1856.jpg DSCN1856.jpg DSCN1852.jpg DSCN1852.jpg DSCN1855.jpg DSCN1855.jpg DSCN1862.jpg DSCN1862.jpg DSCN1867.jpg DSCN1867.jpg DSCN1866.jpg DSCN1866.jpg P1000013.jpg P1000013.jpg P1000015.jpg P1000015.jpg P1000020.jpg P1000020.jpg P1000021.jpg P1000021.jpg P1000018.jpg P1000018.jpg P1000016.jpg P1000016.jpg DSCN2344.jpg DSCN2344.jpg DSCN2346.jpg DSCN2346.jpg