Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Kontakt

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Terénní programy Prostějov

Západní 27

Prostějov – Krasice

796 01 Prostějov

Tel.: +420  778 406 919,

+420 774 020 848 terénní mobil pro klienty

street.pv@podaneruce.cz

 

Vedoucí

Petr Kadlec Dis.

+420 777 916 288,

Najdi na mapě.

Od 1. 7. 2015 se původní název "Terénní programy Prostějov" mění na: "Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově". 

Provozní doba:

Terénní programy pro děti a mládež v Prostějově

Út 12.00 - 16.00
Čt 13.00 - 17.00
9.00 - 13.00

 


Cílová skupina

Primární cílová skupina

Dospívající ve věku 11 až 18 let, kteří se pohybují v Prostějově a okolí a zažívají:

 • komplikované životní události (např. psychické obtíže spojené s vývojovými úkoly v dospívání, odpoutávání se od rodiny, zapojení se do vrstevnické skupiny, rozpad rodiny, nové partnerské vztahy rodičů, problémy se zvládáním školy, volbou povolání a získáním pracovních návyků, zajištění bydlení, těhotenství, aj.)
 • konfliktní společenské situace (např. trestná činnost, konflikty s rodiči, s autoritami, šikana, vandalismus, násilné projevy, útěk z domova, rasismus, záškoláctví, vyloučení ze školy, domácí násilí)
 • negativní zkušenosti a rizikové chování (např. předčasné či rizikové sexuální zkušenosti a chování, šikana, škodlivé užívání návykových látek, úrazy na víkendových akcí, aj.)

Sekundární cílová skupina

Mladí dospělí ve věku 19 až 26 let z Prostějova a okolí, kteří ztrácí odchodem ze střední školy možnost další účasti na aktivitách zaplňující volný čas, kterého po odchodu ze školy, při hledání uplatnění na trhu práce, má, v tomto čase, přebytek.

Do cílové skupiny nepatří (mimo věkové omezení): osoby užívající tvrdé nelegální drogy


Poskytované služby

 • vyhledávání a oslovování cílové skupiny - kontaktování dětí a mládeže v parku, před školou, na sídlištích apod.
 • analýzy a mapování potřeb - zjišťování jaký je životní styl mládeže ve městě Prostějov, jak tráví volný čas, jaká jsou riziková chování, s čím experimentují, jejich potřeby a možné preventivní akce, které by je zajímaly
 • předávání informací o sociálně-patologických jevech - ústně či prostřednictvím letáků, předávat informace a diskutovat nad tématy: agrese, šikana, problémy ve škole, experimentování s legálními i nelegálními drogami, sexuální život, antikoncepce, těhotenství, apod.
 • odkazování na existující služby, které by mohly poskytnout podporu zejména na NZDM Prostějov, aj.
 • situační intervence - zaměření se na jedince, kteří se dostali do krizové situace a jsou z hlediska vzniku sociálně-patologického chování rizikoví, případně se již dostali do konfliktu s normami společnosti
 • informační servis - podávání objektivních informací o daných tématech (ústní forma, letáky atd.)
 • pomoc v krizi - okamžitá sociální intervence u osob, jež se ocitli v akutní krizi
 • sociální poradenství - poskytování relevantních informací o způsobech a možnostech řešení obtížné sociální situace, o subjektech, které mohou nabídnout odbornou pomoc, včetně jejich zprostředkování. Součástí je podpora a poskytování informací, pomoc v pochopení problému, objasnění jeho vzniku apod.
 • práce s blízkými osobami - kontakty a práce např. s rodiči či jinými blízkými
 • pomoc v prosazování práv a zájmů - zahrnuje doprovod uživatelů na úřady, sociálně-právní pomoc, pomoc s úředními listinami, korespondencí, pomoc při rozhodování se o dalším vzdělání, pomoc při hledání zaměstnání a bydlení
 • volnočasové aktivity - sportovní, taneční, hudební a výtvarné aktivity, hry, turnaje, výlety, víkendové akce atd.
 • zprostředkování dalších služeb - návazné služby (doprovod na různé instituce, asistence).

Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení NZDM
 • Petr Kadlec, DiS. - vedoucí služby
 • Bc. Kateřina Škrabalová - sociální a terénní pracovnice
 • Bc. Barbora Šverdíková, DiS. - sociální a terénní pracovnice
 • Supervizor: Mgr. Michal Horák

Projekt je financován dotační podporou:

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Statutárního města Prostějova