Terapeutické centrum na Bratislavské

od 1. 7. 2015 se původní název "Terapeutické centrum Bratislavská" mění na: "Terapeutické centrum na Bratislavské".

Kontaktní údaje:

Terapeutické centrum na Bratislavské

Bratislavská 69

Brno - Zábrdovice

602 00

e-mail: tcbratislavska@podaneruce.cz

http://tcbratislavska.podaneruce.cz/

Skype: tcbratislavska

Kde nás najdete:

Tým:

 • Tomáš Klášterecký, DiS., vedoucí centra, sociální pracovník, terapeut
 • Mgr. Tomáš Kozel, DiS., sociální a terénní pracovník
 • Miroslava Cimráková, zdravotní sestra
 • Magdléna Štindlová, zdravotní sestra

KPSVL projekt "Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství"

 • Zdenka Pompová, pracovnice v sociálních službách a terénní pracovnic

Odborné vedení

MuDr. Jiří Dolák, odborný ředitel
Mgr. Ivana Kuchařová, odborné vedení, vedoucí Divize poradenských a terapeutických služeb v JMK

Kontakty:

Tomáš Klášterecký, DiS. - 608 248 995

Mgr. Tomáš Kozel, DiS. - 778 705 025

Zdenka Pompová - 778 705 025

Miroslava Cimráková - 778 530 363 

Magdaléna Štindlová - 778 530 363

 

Dostupnost služby:

Provozní doba:        Po – Pá. 7:00 – 15:00 hod; St - do 17:00
Kontaktní doba:   Po. -  Pá. 8:00 – 11:00 a 12:00 - 15:00 hod.
                     

Poslání služby

Zařízení "Terapeutické centrum na Bratislavské" poskytuje ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách, se zaměřením na klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority. Zahrnuti jsou i příbuzní a blízcí těchto klientů.

Fakultativní činností služby je i zprostředkování a doporučování indikovaných klientů do substituční léčby metadonem pro těžce závislé uživatele heroinu. Důraz je kladen na rychlou intenzivní pomoc nevytrhující klienta z běžného života, nediskriminační praxi a individuální biopsychosociální a spirituální přístup.

Cíle služby

Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Chceme poskytovat kvalitní péči cílové skupině v návaznosti na ostatní typy služeb. V tomto systému si vytýkáme tyto cíle:

U klientů s problematikou závislosti je hlavním cílem pracovat s jejich motivací, pomoci je začleňovat do terapeutických programů a pomoci motivovanější části těchto klientů zvládnout postupný přechod k abstinenci. Dále také zprostředkování a doporučování indikovaných klientů do substituční léčby metadonem pro těžce závislé uživatele heroinu. Zde je důležitá sociální práce, např. pomoci jim zaevidovat se na úřadech práce a podpora při shánění zaměstnání.

Zásady poskytování služby

Služby jsou poskytovány ve standardní kvalitě. Ke zlepšení situace klienta slouží spolupráce v síti zdravotnických a sociálních služeb Sdružení Podané ruce, o.p.s. i mimo ni. Základními postupy jsou moderní metody sociální práce v oblasti problematiky závislostí, která bývá často kombinovaná s problémy ve vývoji osobnosti. S klientem je vyjednán kontrakt o službě a sestaven individuální terapeutický plán. Dle individuálních potřeb je možné domluvit konzultace s dalším kvalifikovaným odborníkem (právník, probační pracovník, jiná sociální služba, apod.). Ochrana integrity klienta je zajištěna.

Cílová skupina

Služba je primárně určena lidem ohroženým důsledky užívání návykových látek se zvláštním zaměřením na opiáty a gamblerům, dále pak osobám blízkým těchto klientů. Pracuje zejména s klienty z vyloučených lokalit, především z řad romské minority.

Základní nabídka služby

 • odborné sociální poradenství
 • poradenství poskytované v terénu, rodinách
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • poradenství pro osoby blízké
 • zprostředkování substituční terapie
 • výměna injekčních stříkaček a další služby ve spolupráci s Terénními programy v Brně - každou středu od 19:00 do 21:00 

Projekt KPSVL

http://ies.podaneruce.cz/grants-and-projects/komplexni-poskytovani-sluzeb-brno/