Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Kontakt

Kontaktní centrum v Uherském Hradišti

Šromova 145
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 777 454 795
kcentrum.uh@podaneruce.cz

Vedoucí

Mgr. Jakub Mořický
GSM: +420 737 641 727
moricky@podaneruce.cz 

 

  

 

 

 

 

 

Najdi na mapě.

Vážení klienti od 2.10. 2017 jsme přestěhováni do nových prostor ve stejné ulici -Šromova 145 (bývalý hostinec ALMARA).

Cílová skupina služby:

Služba je poskytována osobám ohroženým závislostí nebo závislým na návykových látkách.

Do tohoto okruhu osob spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě, či s různými fázemi a typy závislosti.

Jako ohrožené závislostí vnímáme i blízké a příbuzné uživatelů návykových látek (sociální ohrožení, kodependence…).

Konkrétní specifikace cílové skupiny

 • Uživatelé nealkoholových drog včetně osob s kombinovanou závislostí (droga+…)
 • Blízcí a příbuzní těchto uživatelů

Pro využívání služby je stanovena minimální věková hranice 16 let

Negativní vymezení cílové skupiny

Toto vymezení zahrnuje osoby, které do cílové skupiny nespadají:

 • Osoby se závislostí výhradně na alkoholu
 • Osoby se závislostí výhradně na nikotinu či jiné látce
 • Osoby s nelátkovou závislostí (hazardní hráči, sexuální závislosti, apod.)
 • Osoby neužívající nealkoholové drogy, které nespadají ani do okruhu blízkých a příbuzných uživatelů nealkoholových drog.
 • Osoby prokazatelně mladší 16 let

 

Pracovní doba v Kontaktním centru

 

Individuální poradenství (předem domluvená):

Út, St, Pá   9:00 - 15.00

 

 

Kontaktní práce:

Po, St, Čt, Pá

Úterý

9:00 - 12:00  13.00 - 15.30

9.00 - 12.00   13.00 - 15.00

 

Výměnný program:

Po - Pá 8:00 - 16:00

 

Terénní program Uherské Hradiště a okolí: Pavla Šuranská

14:30 - 16:00

 

Terénní program Uherský Brod + Bojkovice: Ilona Kožuchová

Bojkovice -Úterý 15:30 - 17:30
Uherský Brod -Čtvrtek  10:30 - 18:00

 

V Uherském Brodě využíváme jako kontaktní místo též obytnou buňku na adrese Pod Valy č. 1751/85 (mezi bývalým autobusovým nádražím a prodejnou firmy Raciola). Využití tohoto prostoru po telefonické domluvě s pracovníkem.

Naše telefony:

777 454 795 - Kontaktní centrum "pevná linka" - vždy se dovoláte do centra

737 641 727 - Mgr. Jakub Mořický, vedoucí KC

736 105 373 - Bc. Ilona Kožuchová, KC + terén Uh. Brod a Bojkovice

778 542 412 - Mgr. Pavla Šuranská, KC + terén Uh. Hradiště

Všechny uvedené telefony jsou v síti Vodafone

Služby:

 • Sociální podporu formami moderní sociální práce (poradenství, asistence), základní podporu formou hygienické pomoci (sprcha, pračka)
 • Terénní program v uvedených lokalitách
 • Pomoc v krizových situacích
 • Podporu klientů v abstinenci
 • Služby, vedoucí k minimalizaci škod - Harm Reduction (výměnný program injekčních setů a dalšího zdravotnického materiálu, pomoc v zajištění základního zdravotnického ošetření, testování na HCV a HIV)
 • Informace (program práce s informacemi pro veřejnost, informační besedy pro školy ve školách i přímo v K - centru)

Poslání služby

     Posláním Kontaktního centra je snižovat společenská a zdravotní rizika, která vyplývají ze způsobu života uživatelů nealkoholových drog - osob závislých na návykových látkách nebo touto závislostí ohrožených.

     Poslání naplňujeme aktivizací těchto osob a jejich motivací ke změně životního stylu a postupnému přijetí obecně platných společenských norem a závazků, důležitých pro opětovné zapojení se do běžného života.

  Blízké a příbuzné uživatelů drog chápeme jako osoby ohrožené spoluzávislostí (kodependence) a naším posláním vůči nim je efektivně je zapojit co celostního řešení situace jejich blízkého – uživatele drog. Toto poslání naplňujeme poskytováním reálných informací, poradenstvím, poskytováním odborných služeb a společným zvažováním konkrétních možností spolupráce v jejich aktuální životní situaci.

 

Cíle služby

     Základním cílem služby je ovlivnění rizikového chování uživatelů drog a informovanost cílové skupiny (uživatelé drog, jejich blízcí, široká veřejnost) v oblasti drogové problematiky.

 1. V oblasti užívání drog jde o aplikaci zásad „Harm Reduction“, tedy postupného snižování dopadu škod na jedince – prostředkem je poskytování patřičných informací o rizicích a snižování jejich dopadu, výměna (jehly) či výdej (kapsle) jednorázových aplikačních pomůcek a dalšího příslušného materiálu a testování na závažná infekční onemocnění (např. HIV a HCV). Kritériem je pravidelné využívání této služby klienty zařízení, 90% uživatelů je schopno změnit původní rizikové chování. Poskytování informací o „Bezpečnějším braní“ i výměnný program a provádění testů lze dohledat ve výkaznictví K-centra.
 2. V oblasti sociální práce je cílem služby stabilizovaný uživatel, disponující informacemi o svých reálných možnostech uplatnění se ve společnosti (možnosti vzdělání, šance na trhu práce). Prostředkem je pravidelnost setkávání se pracovníka s uživatelem nad jeho individuálním plánem a společné stanovování a hodnocení dílčích cílů. Kritériem je pravidelné a efektivní využívání této služby klienty, dohledatelné ve výkaznictví K-centra. Konkrétním výstupem je 50% uživatelů zapojených v sociálním systému (registrace na ÚP, bydlení).
 3. Ve vztahu k veřejnosti je cílem služby socializovaný klient, informovaný o svých právech a povinnostech, rodina efektivně zapojená do řešení situace svého člena – uživatele drog a široká veřejnost nezkresleně informovaná o aktuální situaci na místní drogové scéně. Prostředkem je setkávání se pracovníka s uživatelem drog a s jeho rodinou (platí i v případech, že služby využívá buďto jenom uživatel drog nebo jenom rodina uživatele). Ve vztahu k veřejnosti je kritériem prezentování výsledků a zapojení K-centra do místní komunity občanů. Kritériem je využívání služby uživateli drog a jejich blízkými, ve vztahu k veřejnosti pak zapojení K-centra do komunitních plánů obcí, regionů či krajů a veřejná prezentace služby při vhodných příležitostech (např. dny otevřených dveří).  

Zásady poskytování služby

 1. Služby K-centra jsou poskytovány bezplatně, anonymně a na základě dobrovolnosti. Pro využití služby se není třeba registrovat pod jménem, zařízení garantuje, že neposkytne údaje o uživateli třetí osobě bez předchozího informovaného souhlasu ze strany uživatele služby. Uživatelé rovněž nejsou nuceni službu využívat (např. po určitou předem stanovenou dobu), rovněž neexistuje seznam služeb, které by uživatel musel odebírat povinně (např. využití výměnného programu jako podmínka pro vstup do kontaktní místnosti).
 2. Služby jsou poskytovány bez zbytečných odkladů. Přicházejícímu uživateli je požadovaná služba poskytnuta pokud možno okamžitě, v případě telefonického dotazu je objednán na nejbližší možný termín.
 3. Služby jsou poskytovány v souladu s filozofií Harm Reduction. Když problém nelze vyřešit, lze alespoň zmírnit jeho dopady. Bereme na vědomí, že drogy (legální i nelegální) jsou součástí našeho světa a jejich ignorování či boj proti nim nejsou přístupy, které by jejich přítomnost vyřešily.
 4. Služby jsou poskytovány nízkoprahově, není třeba předchozího doporučení. Předchozí např. telefonické objednání není podmínkou využití služby.
 5. Pracovníci K-centra přistupují k uživateli bez předsudků, s respektem k jeho stavu, přáním a potřebám. Rovný přístup ke všem, bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, právního či společenského postavení a socioekonomických možností.
 6. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex pracovníků kontaktních center a Etický kodex sociálních pracovníků. Tyto listiny jsou v kontaktním centru k dispozici v tištěné formě.

Další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Tým:

Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel

Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí služeb ve Zlínském kraji

Mgr. Jakub Mořický - vedoucí KC, kontaktní a poradenský pracovník (sociální pracovník)

Bc- Ilona Kožuchová - kontaktní a poradenská pracovnice (sociální pracovnice)

Mgr. Pavla Šuranská - kontaktní a poradenská pracovnice (sociální pracovnice)

Supervizor: Mgr. Michal Pernička, klinický psycholog

 


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva zdravotnictví ČR
 • Zlínského kraje
 • Města Uherské Hradiště
 • Města Uherský Brod
 • Města Staré Město
 • Města Kunovice
 • Města Bojkovice
 • Města Uherský Ostroh

 a dalšími dárci:

 • Pekárna U Jahodů
 • WGi, s.r.o.

logo uhers.brod

Partnerem je město Staré Město