Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Kontakt

Práce s klienty v konfliktu se zákonem

Opletalova 1
779 00 Olomouc
Tel.:775 868 568
vezeni.ol@podaneruce.cz

Vedoucí programu

Mgr. Anastázie Bohanesová
E-mail: bohanesova@podaneruce.cz
GSM: +420 775 868 568

Sociální pracovník

Bc. Vendula Zapletalová, DiS.
E-mail: zapletalova@podaneruce.cz
GSM: +420 777 916 279

Sociální pracovník

Mgr. Martina Suková
E-mail: sukova@podaneruce.cz
GSM: +420 770 134 128

Pracovník probačního a resocializačního programu

Bc. Michal Ošťádal
E-mail: ostadal@podaneruce.cz
GSM: +420 778 884 797

Pracovník probačního a resocializačního programu

Bc. Kateřina Nina Červinková
E-mail: cervinkova@podaneruce.cz
GSM: +420 778 884 798

 

Probační  a resocializační program

Poslání programu:

Podpora a pomoc osobám vycházejícím z vězení při návratu do společnosti formou sociální práce a odborného poradenství.

Pro koho:

Lidem v podmínečném propuštění, kterým byl program uložen soudem, určen probačním úředníkem a pro ty, kteří se službu rozhodnou využít sami do 6 měsíců po svém propuštění.

Dále je možnost korespondenčního kontaktu během doby ve VTOS.

Kde:

Působíme v Olomouci, Prostějově a Šumperku.

Tento program je akreditován Ministerstvem spravedlnosti.

 


 

 Práce s klienty v konfliktu se zákonem

 

Poslání Programu

Posláním Programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem je poskytování odborného sociálního poradenství lidem, kteří jsou, anebo mohou být, v souvislosti s návykovým chováním, vystaveni právnímu postihu a jeho důsledkům.

Snažíme se o stabilizaci životní situace uživatele služby s důrazem na další neprohlubování tíživé situace. Usilujeme o zvyšování informovanosti u uživatelů služeb v oblasti závislostí a v oblasti právního povědomí.
Ve vztahu ke společnosti je posláním organizace prevence a snižování společensky nežádoucích jevů a s tím související snižování nákladů na jejich řešení.

Zásady poskytované služby

Individuální přístup

Veškeré služby jsou poskytovány s ohledem na individuální podmínky a potřeby uživatele služeb, respektují jej jako svébytnou bytost schopnou svobodně se rozhodovat.  Uživateli služeb jsou poskytovány služby, které aktuálně potřebuje a v rozsahu, který odpovídá míře jeho vlastních schopností. Veškeré služby jsou poskytovány s akcentem na kontinuální péči.

Odbornost

Pracovníci programu jsou odborně vzděláni, vzděláním naplňují kritéria zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jsou vázání mlčenlivostí a etickým kodexem sociálních pracovníků.Poskytované služby jsou v souladu s moderními trendy v sociální práci.

Anonymita a důvěrnost

Uživatel služeb má právo využívat služby anonymně. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje informace o uživateli služby třetím osobám bez jeho předešlého výslovného souhlasu. V ostatních případech, např. při poskytování služeb osobám ve věznicích, kdy není možné ze strany věznice anonymitu technicky zajistit, nakládá naše zařízení se sdělenými osobními údaji s maximálním úsilím o jejich ochranu.

Bezplatnost

Uživatelé služby za poradenskou službu neplatí. 

Místa působení

Vazební věznice Olomouc

Výkon vazby

1x za 2 týdny - skupinové aktivity pro muže

1x za 4 týdny - skupinové aktivity pro ženy (momentálně neprobíhají, pro nízký počet zájemců)

Individuální poradenství - dle individuálních možností návštěv a domluvy s psychologem

Po - Čt - 7:20 - 14:50 hod

Výkon trestu odnětí svobody

Individuální poradenství - pravidelně středy 18:00 - 20:00 hod.

1x čtvrtletně - besedy s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody (2 oddělení) - úterý, středy 18:00 - 19:00 hod

Struktirovaný program Život bez drog - pondělí 18:00 - 20:00

Věznice Mírov

1x měsíc - skupinové aktivity s klienty umístěnými na Výstupním oddělení

1x měsíc - skupinové aktivity s klienty umístěnými na Specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování

1x měsíc - skupinové aktivity s klienty umístěnými na oddělní "bezdrogové zóny"

Individuální poradenství - při pravidelné návštěvě ve věznici (cca 4 - 6 osob)

Věznice Heřmanice

1x za 6 měsíců - skupinové aktivity zaměřené na osoby před výstupem a vracející se převážně do Olomouckého regionu.       (cca duben - říjen)

Individuální poradenství dle domluvy a návštěvy ve věznici.

Věznice Ostrov nad Ohří

1x za 6 měsíců - skupinové aktivity zaměřené na osoby před výstupem a vracející se převážně do Olomouckého regionu.       (cca březen - září)

Individuální poradenství dle domluvy a návštěvy ve věznici.

Věznice Opava

1x za 6 měsíců - skupinové aktivity zaměřené na osoby před výstupem a vracející se převážně do Olomouckého regionu.       (cca červen - listopad)

Individuální poradenství dle domluvy a návštěvy ve věznici.

Konzultační hodiny:

Opletalova 1:

Út 13:00 - 16:00
St 13:00 - 16:00

 

Osobní konzultace v jiný termín a čas je možná po předchozí telefonické domluvě.


Služba je určena osobám, které:

 • se nacházejí ve věznici - osobní nebo písemný kontakt
 • mají za sebou kromě kriminální činnosti i drogovou anamnézu a potýkají se s drogovým problémem
 • mají zájem svoje problémy řešit a spolupracovat na řešení těchto problémů
 • respektují pravidla kontaktu, s nimiž je klient seznámen při prvním kontaktu
 • mají zájem zapojit se do následné péče po propuštění z výkonu trestu či z vazby
 • nebo jsou v příbuzenském či partnerském vztahu s klientem

Druhy poskytovaných služeb:

 • individuální poradenství - hledání vhodných řešení životních situací
 • aktuální informace z oblasti právní, trestně-právní, sociální, zdravotní, drogové, dluhové, ...
 • pomoc a podpora v krizových situacích
 • psychická podpora, podpora v abstinenci
 • pomoc při jednání s úřady, policií, soudy, PMS, kurátory, exekutory atd.
 • asistenční služba a doprovod
 • bezplatné využití telefonu a internetu
 • individuální poradenství pro rodiče klientů a osoby blízké
 • odkaz, zprostředkování kontaktu s léčebnou nebo jinou institucí
 • korespondenční kontakt - dopisování s klienty ve vězení
 • pomoc v přípravě na propuštění z vězení
 • nácvik komunikačních schopností a sociálních dovedností
 • skupinové aktivity
 • služba Street-paper - koordinujeme distribuci časopisu Nový prostor na území města Olomouc - Tento projelt je podpořen z rozpočtu Statutárního města Olomouc na prevenci kriminality
 • služba First House - podporujeme při hledání bydlení - tento projekt je podporován Statutárním městem Olomouc

Cíle služeb:

Hlavním cílem programu je poskytovat odborné služby,se zřetelem na postupnou integraci, které povedou k celkovému zlepšení kvality života cílové skupiny.

Služby programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem jsou zaměřeny na:

 • podporu motivace klientů k řešení jejich situace
 • předcházení vazebnímu stíhání
 • dodržování soudem stanovených podmínek
 • pomoc klientům v průběhu jejich pobytu ve vězení
 • podporu vytvoření realistického plánu způsobu života po výstupu z vězení
 • integraci klientů mezi většinovou společnost
 • prevenci recidivy a sociálního propadu klientů

Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Práva uživatelů služeb

 • Klient služby má právo na rovný přístup ke službám, bez ohledu na své pohlaví, rasu, původ, etnickou příslušnost, národnost, barvu pleti, věk, zdravotní stav, předešlou kriminální činnost, veřejné postavení, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Klient má právo na důstojnost a respekt po celou dobu kontaktu se zařízením.
 • Klient služby má právo na poskytování kvalitních a odborných služeb.
 • Klient služby má právo na zachování anonymity (právo na anonymitu může být omezeno např. při poskytování služeb osobám ve věznicích, kdy není možné ze strany věznice anonymitu technicky zajistit, nakládá naše zařízení se sdělenými osobními údaji s maximálním úsilím o jejich ochranu. Dále pokud žádost klienta o poskytnutí služby přesahuje možnosti zařízení a tato služba vyžaduje kontakt s jinými organizacemi či institucemi, je pracovníkem vždy upozorněn na možnost ztráty své anonymity a možnost vzniku stigmatizace, pokud takový kontakt bude uskutečněn).
 • Klient služby má právo být srozumitelným způsobem informován o poskytované službě, poradenském a terapeutickém procesu do té míry, aby na něj mohl vědomě a dobrovolně přistoupit a kompetentně spolurozhodovat o podobě pomoci.
 • Klient služby má právo na zachování mlčenlivosti, důvěrnosti informací týkajících se účasti v programu a všech záznamů o klientovi v souladu se zákony České republiky a právy klienta.
 • Klient služby má právo seznámit se přiměřeným způsobem s tím, jak je v zařízení vedena, uchovávána a zabezpečena dokumentace týkající se jeho osoby. V případě požadavku nahlédnout do dokumentace, je klientovi služby za přítomnosti pracovníka toto umožněno.
 • Uživatel služby má právo podat si stížnost a být informován o postupu při uplatnění a vyřízení stížnosti.
 • Uživatel služby má právo kdykoliv ukončit poskytování či účast ve službě na vlastní žádost a to i proti odbornému doporučení a bez dalších negativních důsledků pro sebe.

 Tým:

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborné vedení, oblastní ředitel
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení
 • Mgr. Anastázie Bohanesová - vedoucí programu
 • Mgr. Martina Suková - sociální pracovnice
 • Bc. Vendula Zapletalová, DiS.  - sociální pracovnice
 • Bc. Michal Ošťádal - pracovník probačního programu
 • Bc. Kateřina Nina Červinková - pracovník probačního programu
 • Supervizor: Mgr. Veronika Vymětalová

Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Ministerstva spravedlnosti ČR
 • Olomouckého kraje
 • Statutárního města Olomouc

 

                   

Fotogalerie:

Prostory programu Práce s klienty v konfliktu se zákonem

  klientský počítačvchod do centrakonzultační místnosthlavní vchodNOVÝ PROSTOR