Doléčovací centrum v Brně

Kontakt

Doléčovací centrum v Brně

Hapalova 22
621 00 Brno
Tel.:  +420 545 246 690
GSM: +420 775 868 567

dc.brno@podaneruce.cz

Vedoucí

Mgr. Markéta Žárová Höbausová
GSM: +420 778 424 650

Najdi na mapě.

od 1. 7. 2015 se původní název "Doléčovací cventrum Jamtana" mění na: "Doléčovací centrum v Brně"

Kontaktní doba

Po-Pá 9.00 - 16.00

 

 

Posláním služby je podpořit klienty, kteří absolvovali léčbu závislosti na nealkoholových drogách, v jejich osobní stabilizaci, začlenění do společnosti a zvládání nároků běžného života.

 

Při přijímání klientů do programu vycházíme z těchto kritérií:

 • absolvování krátkodobé, střednědobé nebo dlouhodobé léčby, popř. min 3 měsíce potvrzené abstinence
 • doporučení terapeutického týmu ze zařízení, odkud klient přichází
 • očekávání a motivace klienta - zhodnocení v rámci vstupního rozhovoru, nakolik odpovídají možnostem a cílům programu doléčovacího centra

Podmínky pro přijetí do programu

Do programu mohou být přijati klienti od 18 let.

Projeví-li klient zájem o doléčování, jsou mu zaslány vstupní formuláře a to:

 • žádost o přijetí
 • informace pro klienty
 • žádost o vyjádření terapeutického týmu
 • informace k sestavování životopisu

(tyto formuláře lze také stáhnout na této stránce)

Klient je požádán, aby poslal zpět vyplněnou "Žádost o přijetí", životopis dle témat a vyjádření současného terapeutického týmu, nejpozději měsíc před plánovaným nástupem do DC.

Žádost je posouzena týmem DC. V případě, že klient nesplňuje základní podmínky pro přijetí do péče DC, je klientovi oznámeno zamítavé stanovisko. S klientem, který tyto podmínky splňuje, je dohodnut termín vstupního rozhovoru, obvykle nejpozději 14 dní před plánovaným nástupem. Pracovník DC, který vedl vstupní pohovor, referuje o klientovi na nejbližší poradě týmu a je rozhodnuto o jeho přijetí či nepřijetí. Toto rozhodnutí je klientovi oznámeno.

Klienti, kteří dokončí dlouhodobou léčbu v terapeutické komunitě a mají doporučení týmu TK, mohou být přijati bez vstupního rozhovoru.

 


Co nabízíme:

 • skupinovou a individuální psychoterapii a poradenství
 • tématické skupiny - prevence relapsu
 • kluby a aktivity pro volný čas
 • sociální a pracovní poradenství (pomoc při hledání zaměstnání, bydlení, jednání s úřady, při zařizování rekvalifikace, řešení dluhů atd.)
 • chráněné bydlení
 • poradenství a edukaci, včetně práce s rodinnými příslušníky

Poslání, cíle, zásady služby a další informace najdete v registru sociálních služeb zde


Služba probíhá:

 • služba Doléčovacího centra je poskytována celoročně
 • ambulantní terapeutický program funguje od pondělí do pátku
 • program chráněného bydlení je klientům k dispozici včetně víkendu

Kontaktní hodiny Doléčovacího centra jsou v pondělí - pátek od 9h do 16h. Programy pro klienty probíhají převážně ve večerních hodinách (od 18h), protože počítáme se skutečností, že klienti chodí do normálního zaměstnání. V čase mimo provozní hodiny je klientům k dispozici služební mobilní telefon.

Služba je poskytována bezplatně, cena ubytování v chráněném bydlení je 100Kč/den.


Tým

Odborný ředitel: MUDr. Jiří Dolák

Vedoucí oddělení: Mgr. Ivana Kuchařová

Vedoucí služby: Mgr. Markéta Žárová Höbausová

Mgr. Lenka Matonohová

Pavel Svoboda 

Mgr. Pavel Klein

Supervize:  MUDr. Jan Roubal

                           Daniel Kaucký, Dis.

 


Projekt je financován dotační podporou:

 • Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
 • Jihomoravského kraje
 • Statutárního města Brna

 

        

 


Dokumenty ke stažení

 


Projekt "Komplexní poskytování služeb pro drogově závislé na území Brna formou odborného sociálního poradenství"

http://ies.podaneruce.cz/grants-and-projects/komplexni-poskytovani-sluzeb-brno/

 


 

                                                                                       

 Projekt „Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami

Projekt „Komplexní program péče pro klienty s duálními diagnózami, CZ.11/MGS/012“ je zaměřen na vybudování komplexního programu péče pro klienty s duální diagnózou v rámci Doléčovacího centra Společnosti Podané ruce, o.p.s. K realizovaným aktivitám bude patřit rozvoj sociální rehabilitace klientů s důrazem na jejich individuální potřeby, vytvoření pracovní metodiky, vzdělávání pracovníků zařízení, vybudování sítě a kontaktů s psychiatrickými nemocnicemi, terapeutickými komunitami aj. léčebnými zařízeními

Dlouhodobým cílem projektu je pomoci klientům s duální diagnózou při integraci do společnosti.

Projekt je podpořen grantem z Norska.

 

       

 

 


Fotogalerie

IMG_1220.jpg dc-foto-001-073.jpg IMG_1182.jpg IMG_1195.jpg IMG_1207.jpg IMG_1215.jpg IMG_1204.jpg dc-foto-001-056.jpg IMG_7507.jpg dc-lanove-centrum-2.jpg