Terapeutické centrum v Olomouckém kraji

Kontakt

Terapeutické centrum v Olomouckém kraji

Michalská 2

779 00 Olomouc

T: +420 773 996 916 , + 420 608 229 528

E: terapie.olk@podaneruce.cz

Skype: terapeuticke.centrum.olk

Objednání online zde.

Najdi na mapě

________________________________________________

Pobočka TC v Prostějově

Vrahovická 83

798 11 Prostějov

T: + 420 777 916 267
E: terapie.pv@podaneruce.cz
Objednání online zde.

Najdi na mapě

________________________________________________

Pobočka TC v Zábřehu

28. října 667/3

789 01 Zábřeh

T: + 420 773 996 916
E: terapie.zb@podaneruce.cz
Objednání online zde.
Najdi na mapě
 

Vedoucí

Bc. Ing. arch. Milan Bašný

T: + 420 777 916 267

 

AKTUALITY:

Termíny terapeutických skupin v Olomouci

V září jsme otevřeli svépomocnou skupinu pro hazardní hráče v Olomouci.

Další setkání skupiny  Hazardních hráčů proběhne ve středu 6. 4. v čase 17:30 - 19:00. Zájemci se mohou hlásit prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Skupina je otevřená i pro další případné zájemce do konce listopadu.

Skupiny budou probíhat dvakrát měsíčně v odpoledních hodinách (vyjma svátků), na adrese Michalská ulice č. 2. v Olomouci. Zájemci o účast či doplnění informací nás mohou kontaktovat telefonem či mailem uvedeným níže.

Ostatní termíny budou doplněny dle domluvy se zachováním frekvence setkávání skupiny.

Pro ty, kteří váhají, oznamujeme, že pořád máme k dispozici volná místa, jelikož je skupina otevřena také novým členům. Po telefonické či osobní domluvě s psychologem je možné se tedy zapojit již to fungující a zaběhnuté skupiny.

Těšíme se na Vaši účast!

 

od 1. 7. 2015 se původní název "Ambulance Adiktologie" mění na: "Terapeutické centrum v Olomouckém kraji".

Poslání

Posláním Terapeutického centra (dříve název Ambulance adiktologie) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti- netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.). A dále poskytovat služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem. Také snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování.

Služba je určená

 • patologickým hráčům/hráčkám (automaty, sázení, poker ...),
 • osobám s problematikou nelátkových závislostí,
 • rodičům a příbuzným osob ohrožených adiktologickým - návykovým chováním.

Cíle služby

 • Podávat informace o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

 

Zásady poskytování služby

Bio-psycho-sociálně-spirituální model

Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu.Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.

Anonymita, bezplatnost

Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejná přístupnost ke službě

Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby

Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

Flexibilita a potřebnost

Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama

Poskytování služby je koncipováno tak, aby klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců Terapeutického centra. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.

Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům

Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

Dodržování práv klienta

Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků  a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.

Propojení psychologické a sociální péče

Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. 


Provozní doba Olomouc

Po - Čt  9:00 - 17:00

 

 Pá   8:00 - 16:00

 

Provozní doba Prostějov

 Po   9:00 - 17:00

 

Provozní doba Zábřeh

 St    9:00 - 17:00

 

Na schůzku s terapeutem, odborným poradcem v sociální oblasti nebo s psychologem se musíte předem osobně, nebo telefonicky objednat. Schůzka bez objednání závisí na aktuální vytíženosti programu. V případě, že nás v ambulanci nezastihnete, zavolejte na jedno z výše uvedených čísel.  Po zazvonění na zvonek vám přijde otevřít pracovník.


Nabízíme

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální poradenství telefonické či internetové.
 • Individuální psychoterapie.
 • Podpůrná skupina pro blízké.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi face to face
 • Pomoc v krizi po telefonu či internetu.
 • Sociální práce.
 • Práce s rodinou.
 • Rodinná terapie.

Podrobnější poslání, cíle, zásady a další informace najdete v registru sociálních služeb zde

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zde a zde


Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel.
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje.
 • Bc. Ing. arch. Milan Bašný - vedoucí centra / terapeut.
 • Mgr. Eliška Horská - psycholog.
 • Mgr. Jana Plzáková - psycholog.
 • Denisa Ciklová, DiS. - odborný poradce v sociální oblasti.

Projekt je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Statutárního města Olomouc.
 • Krajského úřadu olomouckého kraje.
 • Děkujeme za sponzorský dar paní Mgr. Miladě Galářové.

 

Spolupracující organizace

 

 

Letáky služby ke stažení:

podpůrná skupina pro blízké hazardních hráčů a uživatelů drog

svépomocný web pro hazardní hráče a jejich blízké

hazardní hráči a uživatelé nealkoholových drog

skupina pro uživatele nealkoholových drog

skupina pro hazardní hráče a pro lidi s jiným typem nelátkové závislosti

 

 

 

 

     


 

 


Fotogalerie

P1000262.jpg P1000266.jpg