CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE v Olomouckém kraji (dříve Terapeutické centrum)

Kontakt

CENTRUM KOMPLEXNÍ PÉČE v Olomouckém kraji (dříve Terapeutické centrum)

Dolní nám. 2

779 00 Olomouc

T: +420 773 996 916 

E-mail: terapie.olk@podaneruce.cz

Skype: terapeuticke.centrum.olk

Najdi na mapě

Vedoucí

Mgr. Lukáš Franc

T: + 420 777 916 267

Tým centra:

Terapeuti/psychologové

MAppSocSci(Couns)  Radmila Bártková
tel.: +420 608 229 528

Mgr. Lukáš Franc                                 
tel.: +420 777 916 267

Mgr. Lucie Svobodová                         
tel.:  +420 770 147 457

Nabízíme také konzultace přes Skype - volání či chat. Nejsme on-line, pokud chcete tuto možnost využít, kontaktujte nás e-mailem, telefonicky nebo přes sms a domluvíme si čas a způsob setkání. 

 

Koordinátorka síťování a preventivních aktivit gamblingu/testování uživatelů na OPL
Mgr. Veronika Častulíková tel.:+420 775 404 808

Odborná poradkyně v sociální oblasti
Denisa Plišťáková, Dis. tel.:+420 770 146 457

_________________________________

Pobočka CKP v Prostějově

Mgr. Lucie Svobodová

Vrahovická 83
798 11 Prostějov

T: +420 770 147 457
E:svobodova@podaneruce.cz / terapie.pv@podaneruce.cz

Najdi na mapě
_____________________________

Pobočka CKP v Zábřehu

Mgr. Lukáš Franc

Valová 268/2 (*najdete nás v prvním patře)
789 01 Zábřeh

T: +420 777 916 267
E: franc@podaneruce.cz / terapie.zb@podaneruce.cz

Najdi na mapě

 

Poslání

Posláním Centra komplexní péče v Olomouckém kraji je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti- netolismus, workoholismus, patologické nakupování, aj.).
A dále poskytovat služby rodinným příslušníkům a partnerům osob s adiktologickým problémem.
Také snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z návykového chování.

Služba je určená osobám starším 15 let, které jsou

-       ohrožené hazardním hraním,

-       s problémem nelátkových závislostí

-       osobám blízkým (rodičům, přátelům a příbuzným) osob ohrožených návykovým chováním.

Cíle služby

 • Podávat informace o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu.
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

 

Zásady poskytování služby

Bio-psycho-sociálně-spirituální model

Na situaci klienta se pohlíží v souvislostech bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu.Tento model definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady. Z tohoto pohledu je návykové chování a užívání návykových látek a závislost na nich jevem, který vzniká v průběhu vývoje jedince ve vzájemné interakci biologických, psychologických, vztahových a duchovních faktorů.

Anonymita, bezplatnost

Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Zařízení rovněž garantuje anonymitu tím, že neposkytuje o klientovi informace bez jeho předešlého informovaného souhlasu. Klient se může také rozhodnout, zda využije službu, která by svou povahou vyžadovala při jednání s jinými institucemi ztrátu jeho anonymity, či takovou službu odmítne. V takovém případě je hledána alternativní možnost či způsob řešení.

Všechny služby jsou poskytovány bezplatně.

Veřejná přístupnost ke službě

Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové nealkoholové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky.

Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby

Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Je nabízena aktivně odborná péče či pomoc a klient se může svobodně rozhodnout, jestli službu využije či nikoliv. Využívání služby je dobrovolné. Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby. Ke klientovi je přistupováno individuálně a strukturovaně.

Flexibilita a potřebnost

Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.

Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama

Poskytování služby je koncipováno tak, aby klient řešil svou obtížnou životní situaci sám, případně s adekvátní podporou zaměstnanců Terapeutického centra. K tomu je efektivně využíván systém individuálního plánování poskytování služby, kde klient formuluje své osobní cíle.

Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům

Služba je poskytována na základě dohody s klientem. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.

Dodržování práv klienta

Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků  a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti, Etický kodex adiktologů.

Propojení psychologické a sociální péče

Klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. 

Sociální práce jde „ruku v ruce“ s prací psychologickou (terapeutickou) a pomáhá tak klientovi řešit komplexně jeho problém. Může mít charakter jak jednorázové, tak dlouhodobé případové práce, která vede k sociální stabilizaci klienta a k jeho znovuzačlenění do systému sociální sítě. Sociální práce může mít podobu individuální práce s jednotlivcem (např. hledání zaměstnání) nebo práce s rodinou (např. postup při změně trvalého pobytu klienta).

Konkrétní oblasti sociální práce:
doklady: informace o podmínkách vystavení dokladů, předání kontaktů na příslušnou instituci, pomoc při podání žádosti o vystavení dokladu, doprovod

sociální zabezpečení: jednání s úřady, informace o přehledu dávek,

zaměstnání: reálný náhled na situaci na trhu práce, orientace na trhu práce, práce s PC, nalezení a udržení vhodného zaměstnání, zajištění kontaktu a spolupráce s úřady práce, možnosti rekvalifikace, psaní životopisů a žádostí atd.,

zdravotní pojištění: zajištění kartičky pojištěnce, zjištění případného dluhu na pojištění a možnosti jeho splácení,

bydlení: kontakty či zprostředkování pobytu na azylových domech, kontakt na ubytovny, podnájmy, trvalý pobyt atd.,

služby návazné a rozšiřující odborné péče: odkazy a zprostředkování kontaktu s institucemi, které přesahují naše zákonné či odborné kompetence (např. poradny pro rodinu, poradna pro ženy a dívky, Bílý kruh bezpečí, právní poradny atd.)

služby v oblasti občansko-právní: týkají se pomoci ve věcech např. v souvislosti s trvalým pobytem, péčí o děti, výživným, rozvodem manželství a atd.,

služby v oblasti konfliktu se zákonem: týkají se řešení nejrůznějších otázek v záležitostech přestupkového řízení, trestního stíhání, výkonu trestu, zprostředkování a asistence při kontaktu s policií, soudy, PMS,


služby v oblasti dluhové a finanční: zahrnují problematiku práce s dluhy (kontakt s věřiteli, splátkové kalendáře, platební rozkazy, exekuční řízení, oddlužení) a problematiku finanční (prevence zadlužení, hospodárné hospodaření domácnosti, prevence před nekalými praktikami poskytovatelů půjček),

 


Provozní doba Olomouc

Po - Čt  9:00 - 17:00

 

 Pá   8:00 - 16:00

 

Provozní doba Prostějov

(pouze po telefonické domluvě předem)

  St   8:00 - 16:00
  Čt  8:00 - 16:00

 

Provozní doba Zábřeh

(pouze po telefonické domluvě předem)

 St    9:00 - 17:00
 Čt  9:00 - 17:00

 

Na schůzku s terapeutem, odborným poradcem v sociální oblasti nebo s psychologem se musíte předem osobně, nebo telefonicky objednat.

Schůzka bez objednání závisí na aktuální vytíženosti programu. V případě, že nás v centru nezastihnete, zavolejte na jedno z výše uvedených čísel.  Po zazvonění na zvonek Vám přijde otevřít pracovník.


Nabízíme

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální poradenství telefonické či internetové.
 • Individuální psychoterapie.
 • Podpůrná skupina pro blízké.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi face to face
 • Pomoc v krizi po telefonu či internetu.
 • Sociální práce.
 • Práce s rodinou.
 • Rodinná terapie.

Podrobnější poslání, cíle, zásady a další informace najdete v registru sociálních služeb zde

Rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb zde a zde

Etický kodex sociálních pracovníků ČR zde

Listina základních práv a svobod zde

Etický kodex České psychoterapeutické společnosti zde

 

 


Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel.
 • David Bezdomnikov - vedoucí oddělení adiktologických služeb a nízkoprahových zařízení Olomouckého kraje.
 • Mgr. Lukáš Franc - vedoucí centra / psycholog
 • Mgr. Veronika Častulíková - pracovnice pro síťování a koordinaci prevence gamblingu/ testování na přítomnost OPL v moči
 • MAppSocSci(Couns) Radmila Bártková - terapeutka
 • Mgr. Lucie Svobodová - psycholožka
 • Denisa Plišťáková, DiS. - odborná poradkyně v sociální oblasti.

Projekt je financován dotační podporou

 • Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.
 • Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
 • Ministerstvem zdravotnictví ČR.
 • Statutárního města Olomouc.
 • Krajského úřadu olomouckého kraje.
 • Děkujeme za sponzorský dar paní Mgr. Miladě Galářové.

 

Spolupracující organizace

 

Letáky služby ke stažení

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

 

 

      


                         

 •  Jak to u nás vypadá


  Konzultační místnosti Olomouc

Konzultační místnost 1        


Konzultační místnost pro skupinová setkání

 

     

 


Konzultační místnost Zábřeh

  

Konzultační místnost  - detašované pracoviště Prostějov