od 1. 7. 2015 se původní název "Ambulance adiktologie" mění na: "Terapeutické centrum ve Zlínském kraji"

Kontakt

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86

760 01 Zlín – Prštné 

najdete nás na mapě

 

terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

 

Vedoucí

Mgr. Vladimír Kaška

Tel.: +420 777 916 269

Na schůzky se prosím objednávejte u psychologů:

Mgr. Gabriela Kosíková, tel.: 778 417 681

Mgr. Jarmila Krajčová, tel.:   777 478 088

 

Nabízíme také konzultace v Uherském Hradišti (Kontaktní centrum - Šromova 136, vchod z ulice Mlýnská; Mgr. Krajčová; nutno se předem objednat).

 

Aktuality: 

Od 7. 9. 2015 je otevřena skupina pro ty, kteří se rozhodli přestat s užíváním návykových látek či s hazardním hraní. Skupina se koná jednou za 14 dní.

V případě zájmu kontaktujte psycholožky zařízení.

Od září 2015 je otevřena skupina pro ty, kteří se rozhodli přestat s užíváním návykových látek či s hazardním hraním. Více info v přiloženém letáku.

 

     skup..jpg

  

 

 

 

 

Poslání

Posláním Terapeutického centra (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (hazardní hraní, nealkoholové návykové látky, alkohol). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí naší práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

TC dále usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími z hazardního hráčství a zneužívání návykových látek.

Služba je určena

Osobám starším 16 let (mladší v doprovodu rodičů), které jsou:

 • hazardními hráči/hráčkami (automaty, sázení, poker ...),

 • uživateli návykových látek (nealkoholové návykové látky, alkohol),

 • osobami ohroženými negativními dopady návykového chování a hazardního hraní svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci, atd.)

 Negativní vymezení cílové skupiny
 • osoby, které podmínku užívání alkoholu a nealkoholových látek či projevy nelátkové závislosti nesplňují nebo nejsou partnery či blízkými takového uživatele
 • dále nemůžeme služby poskytnout osobám, které nemluví česky, případně slovensky, kvůli jazykové bariéře.

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel

 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí oddělení ve Zlínském kraji, sociální pracovník      

 • Mgr. Gabriela Kosíková - psycholožka
 • Mgr. Jarmila Krajčová - psycholožka

 Supervizor: Mgr. Michal Pernička, klinický psycholog

Nabízíme

 • Vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta.
 • Individuální poradenství.
 • Individuální psychoterapie.
 • Informační servis.
 • Pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu).
 • Sociální práce.
 • Práce s rodinou.
 • Rodinná terapie.

Jak se k nám dostanete?

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule s naším popiskem. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ.

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

       mapka-AA.png

 

 

 

 

Provozní doba

Po

Út:

St:

Čt:

Pá:  

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 18:00

9:00 - 12:00    12:30 - 17:00

9:00 - 12:00    12:30 - 16:00

Na schůzku je třeba se předem objednat.

Cíle poskytované služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových závislostech, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (hazardní hráči, uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

Zásady poskytování služby

Pracovníci Terapeutického centra se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model. Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost. Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě. Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky či nelátkové závislosti, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby. Je respektována volba klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost. Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům. Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle.
 • Dodržování práv klienta. Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, Etický kodex sociálních a zdravotnických pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče. V AA klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu. 

Projekt je financován dotační podporou:

 • Zlínského kraje
 • statutárního města Zlína
 • Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • města Uherského Hradiště

           


Fotogalerie

Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Jarmila Krajčová Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Gabriela Kosíková Prštné 86, Zlín Prštné 86, Zlín konzultační místnost 1 konzultační místnost 1 konzultační místnost 2 konzultační místnost 2