Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Kontakt

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86

760 01 Zlín – Prštné 

najdete nás na mapě

 

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

 

Na schůzky se prosím objednávejte u:

Mgr. Petra Sperlingová - psycholožka

tel.: 775 426 989; e-mail: sperlingova@podaneruce.cz

 

Mgr. Yvona Kopečková - terapeutka, sociální pracovnice

tel.: 777 293 960; e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

 

Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka

tel.: 778 417 681; e-mail: kosikova@podaneruce.cz

 

Nabízíme také konzultace v Uherském Hradišti a Kroměříži 

Pracoviště v Uherském Hradišti

v budově Kontaktního centra - Šromova 145 (v budově bývalé restaurace Almara)

tel. 777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Prusinovského 185/7 (u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského)

tel. 778 417 681

 

 

 

§ 37 odborné sociální poradenství - 6651192

AKTUALITY: 

 

I v roce 2018 pokračují ve Zlíně SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍnově máme v nabídce skupiny dvě, jednu "doléčovací" a od března i "motivační" skupinu. Více informací o skupinách naleznete v letácích.

Nově nabízíme pomoc kuřákům cigaret s odvykáním kouření. Obrátit se na nás můžete, pokud chcete přestat kouřit úplně, nebo ho jen omezit. Více viz. tisková zpráva.

Pro cílovou skupinu HAZARDNÍ HRÁČI (NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI) A JEJICH BLÍZCÍ funguje Centrum komplexní péče (dluhové poradenství dočasně přerušeno).

 

Poslání

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.

Služba je určena

osobám starším 16 let (případně mladším v doprovodu zákonného zástupce), které jsou:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.)
 • uživatelé alkoholu

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.

 • služba je určena i osobám, které jsou ohroženy negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci atd.)

 

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel
 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji   
 • Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka
 • Mgr. Petra Sperlingová - psycholožka
 • Mgr. Yvona Kopečková - sociální pracovnice, terapeutka

Supervizor: Mgr. Jana Kohnová

Nabízíme

 • vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta
 • poradenství (forma individuální, párová, rodinná)
 • terapie (forma individuální, párová, rodinná)
 • podpůrná skupina pro osoby se závislostí
 • informační servis
 • pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu)
 • individuální poradenství (telefonické či internetové)
 • sociální práce
 • testování na přítomnost návykových látek z moči

Jak se k nám dostanete?

Pracoviště Zlín:

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a za světelnou křižovatkou uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule naší služby. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ, nyní zde sídlí Dobrá škola a školka (výrazný plakát přes budovu směrem k silnici).

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

  mapka-AA.png

 

 

 

 

Pracoviště Kroměříž:

Vchod z ulice Dobrovského, nutno zazvonit. Sídlíme v 1. patře budovy, cesta značena šipkami.

 detas-KM.png

 

 

 

 

 

Pracoviště Uherské Hradiště:

(v budově bývalé restaurace Almara)

detas-UH

 

Provozní doba

Zlín

Po:  9:00 - 17:00

Út:  9:00 - 17:00

St:  9:00 - 18:00

Čt:  9:00 - 17:00

Pá:  9:00 - 16:00

 

Uherské Hradiště

Út:  9:00 - 17:00

Čt:  9:00 - 17:00

 

Kroměříž

Út:  9:00 - 17:00

 

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

 

Cíle poskytované služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšit kvalitu života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

 

 

Informace pro klienty si můžete stáhnout ve formátu PDF

Postup podání podnětu, připomínky či stížnosti zde

Práva a povinnosti klientů zde

 

Zásady poskytování služby

Pracovníci Terapeutického centra se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Respektujeme vobu klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákonné normy ČR a jiné mezinárodní smlouvy, Etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče: V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.
 • Uplatňování vlastní vůle: TC vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje služby, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé, obtížné situace.

 

Napsali o nás

Skupinová setkávání pro blízké osob se závislostí - ZlinDnes.cz

O Terapeutickém centru ve Zlínském kraji - Magazín Zlín 9/2017, Zlín Dnes 01/2018

Detašované pracoviště v Kroměříži - www.mesto-kromeriz.czwww.kojetin.cz, www.muchropyne.cz - str. 5, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj Morkovice-Slížany duben 2017

 

Zpětná vazba

Pokud byste nám chtěli sdělit Váš názor na naši službu (můžete i anonymně), nabízíme Vám možnost využít náš nový FORMULÁŘ NA WEBU.

 

Projekt je financován dotační podporou

 • Zlínského kraje
 • statutárního města Zlín
 • Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod

                     Obrázek          

 


Fotogalerie

Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Petra Sperlingová Mgr. Petra Sperlingová Prštné 86, Zlín Prštné 86, Zlín konzultační místnost 1 konzultační místnost 1 konzultační místnost 2 konzultační místnost 2