Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Kontakt

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Prštné 86

760 01 Zlín – Prštné 

najdete nás na mapě

 

e-mail: terapie.zk@podaneruce.cz

Skype: Terapeutické centrum ve Zlínském kraji

Facebook: Terapeutické centrum & Centrum komplexní péče ve Zlínském kraji

 

Na schůzky se prosím objednávejte u:

Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka

tel.: 778 417 681; e-mail: kosikova@podaneruce.cz

 

Mgr. Yvona Kopečková - terapeutka, sociální pracovnice

tel.: 777 293 960; e-mail: kopeckova@podaneruce.cz

 

 

 

 

Nabízíme také konzultace v Uherském Hradišti a Kroměříži 

Pracoviště v Uherském Hradišti

v budově Kontaktního centra - Šromova 145 (v budově bývalé restaurace Almara)

tel. 777 478 088

 

Pracoviště v Kroměříži

Prusinovského 185/7 (u Riegrova náměstí, napravo od ČSOB, vchod je z ulice Dobrovského)

tel. 778 417 681

 

 

 

§ 37 odborné sociální poradenství - 6651192

AKTUALITY: 

V pondělí 17. 9. je Centrum z provoznich důvodů uzavřeno. Děkujeme za pochopení.

Ke kontaktu prosím využívejte telefon vedoucí centra: 778 417 681.

 

I na podzim 2018 pokračují ve Zlíně SKUPINOVÁ SETKÁVÁNÍ, nabízíme "doléčovací" skupinu - aktuální kapacita naplněna. Prostor pro setkání je nyní z kapacitních důvodů pozastaven, znovu bude zařazen do nabídky od listopadu.

Nově nabízíme pomoc kuřákům cigaret s odvykáním kouření. Obrátit se na nás můžete, pokud chcete přestat kouřit úplně, nebo ho jen omezit. Více viz. tisková zpráva.

Pro cílovou skupinu HAZARDNÍ HRÁČI (NELÁTKOVÉ ZÁVISLOSTI) A JEJICH BLÍZCÍ funguje Centrum komplexní péče (dluhové poradenství dočasně přerušeno).

 

Poslání

Posláním Terapeutického centra ve Zlínském kraji (TC) je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému s návykovým chováním (užívání nealkoholových návykových látek a alkoholu). Dále snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním.

Součástí práce je podpora a motivace klientů ke změně jejich dosavadního životního stylu a snaha o znovu zapojení do běžného života.

Terapeutické centrum ve Zlínském kraji také usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními důsledky vyplývajícími ze zneužívání návykových látek.

Služba je určena

osobám starším 16 let (případně mladším v doprovodu zákonného zástupce), které jsou:

 • uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.)
 • uživatelé alkoholu

Do cílové skupiny spadají lidé s projevy návykového chování s rozdílnou motivací ke změně dosavadního životního stylu a motivací k léčbě či s různými fázemi, typy závislosti.

 • služba je určena i osobám, které jsou ohroženy negativními dopady návykového chování svých blízkých a příbuzných (rodina, přátelé, partneři, spolupracovníci atd.)

 

Tým

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý - odborný ředitel
 • Mgr. Vladimír Kaška - vedoucí Oddělení odborných služeb ve Zlínském kraji   
 • Mgr. Gabriela Kosíková - vedoucí centra, psycholožka
 • Mgr. Yvona Kopečková - sociální pracovnice, terapeutka

Supervizor: Mgr. Jana Kohnová

Nabízíme

 • vstupní a závěrečné zhodnocení stavu klienta
 • poradenství (forma individuální, párová, rodinná)
 • terapie (forma individuální, párová, rodinná)
 • podpůrná skupina pro osoby se závislostí
 • informační servis
 • pomoc v krizi (osobně, po telefonu či prostřednictvím internetu)
 • individuální poradenství (telefonické či internetové)
 • sociální práce
 • testování na přítomnost návykových látek z moči

Jak se k nám dostanete?

Pracoviště Zlín:

Trolejbusem se k nám dostanete č. 1, 2, 3, 6 a 10 - zastávka Prštné. Vlakem na tutéž zastávku. Po vystoupení půjdete rovně směrem k Albertu (bývalý Interspar), přejdete most a za světelnou křižovatkou uvidíte šedou budovu nalevo. Před budovou je cedule naší služby. TC sídlí v přízemí a cesta k němu je označena šipkami. Budova dříve sloužila jako MŠ a ZŠ, nyní zde sídlí Dobrá škola a školka (výrazný plakát přes budovu směrem k silnici).

Možnost parkování přímo před budovou. Pokud k nám jedete autem a používáte navigaci, zadávejte adresu Náves 86.

  mapka-AA.png

 

 

 

 

Pracoviště Kroměříž:

Vchod z ulice Dobrovského, nutno zazvonit. Sídlíme v 1. patře budovy, cesta značena šipkami.

 detas-KM.png

 

 

 

 

 

Pracoviště Uherské Hradiště:

(v budově bývalé restaurace Almara)

detas-UH

 

Provozní doba

Zlín

Po:  9:00 - 17:00

Út:  9:00 - 17:00

St:  9:00 - 18:00

Čt:  9:00 - 17:00

Pá:  9:00 - 16:00

 

Uherské Hradiště

Út:  9:00 - 17:00

Čt:  9:00 - 17:00

 

Kroměříž

Út:  9:00 - 17:00

 

V případě zájmu o službu je vhodné se předem telefonicky objednat.

 

Cíle poskytované služby

 • Podávat informace o užívání návykových látek, edukovat a preventivně působit na cílovou skupinu (uživatelé drog, uživatelé alkoholu, blízcí těchto osob).
 • Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti s návykovým chováním.
 • Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
 • Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
 • Podporovat klienta v udržení žádoucí změny, která vede k plnohodnotnému prožívání života.
 • Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
 • Zprostředkovat kontakt a spolupráci s dalšími subjekty v případě zájmu klienta, jako jsou např. Probační a mediační služba, orgán sociálně právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení, psychiatrická pomoc aj.
 • Zlepšit kvalitu života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-spirituální, které by umožňovaly plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich zapojení do společnosti.

 

 

Informace pro klienty si můžete stáhnout ve formátu PDF

Postup podání podnětu, připomínky či stížnosti zde

Práva a povinnosti klientů zde

 

Zásady poskytování služby

Pracovníci Terapeutického centra se řídí Etickým kodexem sociálních pracovníků, Etickým kodexem české psychoterapeutické společnosti, zákonnými normami ČR a jinými mezinárodními smlouvami.

Základní zásady poskytované služby jsou především:

 • Bio-psycho-sociálně-spirituální model: Tento model se opírá o koncept zdraví prosazovaný Světovou zdravotnickou organizací WHO, který definuje zdraví jako stav tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv pouze nepřítomnost nemoci nebo vady.
 • Anonymita, bezplatnost: Klient může využívat služeb bez obav ze ztráty anonymity. Všechny služby jsou poskytovány bezplatně, vyjma testování na přítomnost návykových látek. Test na patřičnou látku (slinný, z moči) si klient kupuje sám.
 • Veřejná přístupnost ke službě: Program je veřejně přístupný bez rozdílu pohlaví, národnosti, rasy, náboženského vyznání, politického přesvědčení, fyzického či psychického zdraví, právního či společenského postavení a socioekonomických možností. Služby jsou pro klienty přístupné bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Služba je přístupná bez zbytečných odkladů.
 • Respektování volby klienta, dobrovolnost využívání služby: Respektujeme volbu klienta ve způsobu života. Abstinence není podmínkou k využití služby. Využívání služby je dobrovolné.  Klienti mohou vyjadřovat svou vlastní vůli a podávat podněty či stížnosti týkající se služby.
 • Flexibilita a potřebnost: Služby se přizpůsobují aktuálním potřebám klientů a pružně na ně reagují. Služby jsou poskytovány pokud možno bez odkladu.
 • Aktivizace klienta, podpora klienta v odpovědnosti za sebe sama.
 • Rovný, ale zároveň individuální přístup ke klientům: Ctí se jedinečnost každého klienta a jeho vlastní vůle. Na základě toho mu je nabízena a poskytována služba dle jeho aktuálních potřeb a možností.
 • Dodržování práv klienta: Zaměstnanci dodržují Listinu základních práv a svobod, zákonné normy ČR a jiné mezinárodní smlouvy, Etický kodex sociálních pracovníků a Etický kodex České psychoterapeutické společnosti.
 • Propojení psychologické a sociální péče: V TC klademe důraz na poskytování a propojení psychologické a sociální práce. Klientům nabízíme komplexní nabídku těchto služeb na jednom místě a v paralelním běhu.
 • Uplatňování vlastní vůle: TC vytváří podmínky pro to, aby osoby, kterým poskytuje služby, mohly uplatňovat vlastní vůli při řešení své nepříznivé, obtížné situace.

 

Napsali o nás

Skupinová setkávání pro blízké osob se závislostí - ZlinDnes.cz

O Terapeutickém centru ve Zlínském kraji - Magazín Zlín 9/2017, Zlín Dnes 01/2018

Detašované pracoviště v Kroměříži - www.mesto-kromeriz.czwww.kojetin.cz, www.muchropyne.cz - str. 5, Týdeník Kroměřížska, Zpravodaj Morkovice-Slížany duben 2017

 

Zpětná vazba

Pokud byste nám chtěli sdělit Váš názor na naši službu (můžete i anonymně), nabízíme Vám možnost využít náš nový FORMULÁŘ NA WEBU.

 

Projekt je financován dotační podporou

 • Zlínského kraje
 • statutárního města Zlín
 • Úřadu vlády ČR - Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky
 • města Otrokovice
 • města Uherské Hradiště
 • města Uherský Brod
 • města Kroměříž

                     Obrázek          

 


Fotogalerie

Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Vladimír Kaška Mgr. Gabriela Kosíková Mgr. Gabriela Kosíková Prštné 86, Zlín Prštné 86, Zlín konzultační místnost 1 konzultační místnost 1 konzultační místnost 2 konzultační místnost 2