Vize, cíle, poslání

Vize

Přispívat k podpoře a šíření humanistických myšlenek, k ochraně lidských práv, rozvoji občanské společnosti, vytváření prostoru k respektu a toleranci, k jedinečnosti a právu na sebeurčení. Přispívat k prevenci závislostí vytvářením nezávislého, svobodného prostředí.

 

Cíle

Chceme poskytovat kvalitní služby  v oblastech prevence a léčby návykového chování, duševního zdraví, programů pro děti a mládež, programů postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví, programů na podporu a rozvoj etnických skupin a dalších. Chceme prostřednictvím zázemí profesionální organizace, která je nepostradatelným partnerem institucí a aktérů v oblasti prevence a léčby závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží, uspokojovat celospolečenskou poptávku po kvalitních sociálních a zdravotnických službách.

 

Poslání

Pomáhat lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží. Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci našich klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost.

 

Hodnoty a principy, ze kterých vychází služby Sdružení Podané ruce, o.s. 

Základní lidské etické principy, tolerance, respekt, empatie, otevřenost, důvěra, inovativnost a tvořivost, týmová práce a profesionalita. Odvaha a vytrvalost být a provázet na cestě ke svobodě.