Historie organizace

2015

 • SPR převzala od Sdružení pěstounských rodin nové zařízení - NZDM V BRNĚ na Václavské.
 • Projekt Hard and Smart: inovativní projekt našeho terénu v Brně, jednáno o jeho finanční podpoře, probíhá tvorba koncepce projektu.
 • Sjednocení názvů našich služeb.
 • Přechod financování z MPSV na kraje – řešení potíží plynoucích z různorodého přístupu krajů k procesu přechodu financování.
 • Projekt prevence gamblingu Stacked Deck – v rámci našeho projektu přicestoval z Kanady Dr. Robert Williams s kolegyní Jennifer Arthur, absolvovali jsme vyškolení v jejich metodě prevence gamblingu pro děti a mládež 13 – 19 let.
 • Projekt Rozvoj drogové prevence v Agfhanistánu.

2014

 • Transformace občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost ke dni 1.1.2014.
 • Rozvoj práce s patologickými hráči.
 • Spuštění plného provozu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě a zahájení druhého metadonového programu v Brně.
 • Otevření psychiatrické ambulance ve Zlíně.
 • Zaměření na projekty prevence užívání alkoholu u dětí a mladistvých.
 • Projekt Hard and Smart – práce v prostředí nočního života.
 • Stěhování správy a několika center. Podíl na podpoře integrované politiky.
 • Aktivní účast na Adifóru. Spolupráce s A.N.O.

2013

 • Práce v oblasti gamblingu: prosazování tématu vůči městům i centrálním a dalším donorům, výběr a proškolení našich zaměstnanců pro práci s gamblery, tvorba krajských projektů.
 • Grant z OP LZZ a dotace z Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky – rozvoj práce s gamblery - nárust počtu klientů. Aktivní účast u kulatých stolů a na konferenci na téma patologického hráčství.
 • Práce ve vyloučených lokalitách - dokončení projektu Lokální partnerství v Olomouci a v Brně, realizace projektu Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně.

2012

 • Od 1.3.2012 organizační změna ve sdružení – dosavadní členění sdružení podle regionálního principu je změněno založením samostatných oddělení, ve kterých jsou seskupeny služby podle svého zaměření. Vrcholí tak také vývoj sdružení v oblasti práce s dětmi a mládeží – od prvního NZDM v roce 2006 až po vytvoření samostatného oddělení Prevence a nízkoprahových zařízení pro děti a mládež v roce 2012.
 • Rozvoj práci v oblasti gamblingu a projekty ve vyloučených lokalitách (Lokální partnerství v Olomouci).
 • Započetí práce na vytvoření Terapeutického centra ve vyloučené lokalitě v Brně.
 • Převzetí NZDM Nitka a Terénních programů Šumpersko.

2011

 • Do funkce předsedy sdružení byl zvolen Pavel Novák.
 • V Brně na Vídeňské vzniká díky realizaci myšlenky přestěhování metadonové substituce ucelený komplex nízkoprahových služeb.
 • Propojení centra Pasáž s Case-managementem je dobrým základem pro budoucí komplexní péči pro uživatele nealkoholových drog v Brně.
 • Úsilí o rozvoj služeb pro děti a mládež v divizi Olomouckého a Zlínského kraje.
 • Příprava vzniku samostatných oddělení sdružení.

2010

 • Mgr. Jindřich Vobořil, který byl u zrodu Nadace Podané ruce a později působil do června roku 2010 jako předseda z nadace vzniklého Sdružení Podané ruce o.s., nastupuje na pozici výkonného místopředsedy Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky a národního protidrogového koordinátora.
 • Realizace projektu výzkumu prevalence hepatitidy typu C. 
 • Zahájení projektu „Case management (koordinované péče) pro dlouhodobé klienty“.
 • Realizace projektu „Lokálního partnerství“ ve městě Olomouc.
 • Ambulance adiktologie se etablovala jako jediné zařízení v Olomouckém kraji nabízející specializované služby pro hazardní hráče.

2009

 • Upevnění divizní struktury a recertifikace všech drogových služeb.
 • Zaměření na lokality výrazně ohrožené sociální exkluzí.
 • Pokračování a rozvoj pracovních strategií v zacházení s komplikovanými závislostmi, gamblingem.
 • Rozvoj case managementu.

2008

 • Registrace nových služeb: Ambulance adiktologie Olomouc, NZDM Prostějov, Terénní programy Prostějovsko - terénní služby pro děti a mládež v prostějovském regionu.
 • Terénní programy Olomouc - rozšíření programů pro cílovou skupinu děti a mládež.
 • nová struktura Sdružení a organizačního řádu, vznik divizí odborných služeb a organizační divize.
 • začátek spolupráce na projektu u Evropské komise - spolupráce mezi státy Evropské unie a Andskými státy v otázkách syntetických drog - Podpora států Andského společenství zaměřená na získání adekvátních a spolehlivých informací v oblasti drogového zneužívání v regionu.

2007

 • Převzetí NZDM KudyKam do sítě služeb SPR.

2006

 • Přijetí střediska Blansko do sítě služeb SPR.
 • Vznik nové služby ve Vyškově.

2005

 • První ročník mezinárodního projektu "Breaking the Circle" - zorganizování výměnné stáže a školení pro afghánské lékaře a sociální pracovníky, postavení chráněné dílny v Kábulu.
 • Rozvinutí projektů podporovaných strukturálními fondy Evropské unie.
 • Zahájení rozhovorů o přijetí Prevcentra Ulita Blansko do sítě služeb Sdružení Podané ruce.

2004

 • Dokončení optimalizace sítě poskytovaných služeb.
 • Rozvoj programů vzdělávání v centru I.E.S.
 • Centra aktuálně reagují na potřeby regionů a přizpůsobují jim nabídku svých služeb.
 • Prohloubení spolupráce v regionech napříč všemi složkami.
 • Zahájení mezinárodního projektu "Breaking the Circle".

2003

 • Zahájení činnosti Programů terénní práce v Olomouci jako samostatného střediska.
 • Založení pobočky ve Velké Británii - Podane ruce UK, jejímž smyslem je vytvářet a podporovat partnerství mezi organizacemi ze západo- i východoevropských zemí - předávání know-how, transfer informací, spolupráce při vytváření "celoevropské strategie".
 • Otevření programu Prevence pro region Jindřichův Hradec jako samostatného střediska (dosud spadal pod Centrum prevence v Brně).

2002

 • Zahájení činnosti psychiatrické ambulance jako nestátního zdravotnického zařízení.
 • Otevření programu Práce s klientem v konfliktu se zákonem v Olomouci.

2001

 • Zahájení programu Prevence zneužívání syntetických drog v rámci Terénních programů v Brně a spuštění internetových stránek www.extc.cz s on-line poradnou o drogách a drogových závislostech.
 • Otevření Kontaktních center ve Znojmě (Netopeer) a v Prostějově (Želva).
 • Otevření nízkoprahového klubu Skleník při K-centru Drug Azyl v Brně.

2000

 • Oddělení terénních programů od brněnského K-centra Drug Azyl a zahájení jejich činnosti jako samostatného střediska.
 • Oddělení Metadonové ambulance od Denního psychoterapeutickéh sanatoria Elysium a její fungování jako samostatné centrum.
 • Otevření Kontaktního centra Charáč v Uherském Hradišti.

1999

 • Otevření Doléčovacího centra Jamtana v Brně.
 • Zahájení činnosti Institutu vzdělávání v oblasti drogových závislostí (I.E.S.).

1998

 • Zahájení programu Denního psychoterapeutického sanatoria Elysium v Brně (stacionář) a služeb Péče o klienty v konfliktu se zákonem (Drogové služby ve vězení) pro brněnský region.

1997

 • Pokračování pomoci při zakládání drogových služeb na Moravě ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi, městy, okresními úřady, školskými úřady a dalšími institucemi.

1996

 • Otevření Terapeutické komunity Podcestný Mlýn v Kostelním Vydří.

1995

 • Zahájení intenzivní smluvní spolupráce s Diecézní charitou Brno - smlouva o spolupráci při vytváření a zřizování drogových služeb Diecézní charitou Brno.
 • Vytváření, metodické vedení a supervize projektů zřizovaných charitou - Třebíč, Žďár nad Sázavou, Břeclav, Blansko, Hodonín, Jihlava a Oblastní charitou Kyjov. Podobně se podařilo spolupracovat s Městským a Okresním úřadem ve Zlíně a pomoci připravit projekty kontaktního a preventivního centra ve Zlíně.

1994

 • Založení sdružení - Sdružení Podané ruce, o.s. převzalo všechny aktivity nadace. Předsedou nově vzniklého sdružení se stává Mgr. Jindřich Vobořil. 
 • Realizace prvního ročníku vzdělávacího kurzu pro laické terapeuty.
 • Zahájení činnosti Centra prevence v Brně ve spolupráci se Školským úřadem Brno (dnes samostatné zařízení pedagogicko-psychologické poradny v Brně na Sládkově ul.)

1993

 • Zahájení kontaktní práce v Brně díky bezplatnému zapůjčení prostor od řádu Milosrdných bratří.
 • Zahájení výroby a prodeje ikon (od roku 2000 Centrum Eikón), dopravních značek a dalších řemeslných prací, především v oblasti stavebnictví.
 • Získání grantu od Katholieke Nooden, který umožnil v dalších letech zásadní zvrat směrem k profesionalitě a rozvoji organizace, a to včetně managementu.
 • První "oficiální" financování projektu resocializačního střediska Magistrátem města Brna, díky projektu, který prosadila Diecézní charita Brno v osobě Ing. Oldřicha Haičmana a podpoře vedoucího odboru Ing. Novotného.

1992

 • Otevření prvního resocializačního programu pro dlouhodobě závislé na Moravě. To bylo možné díky bezplatnému zapůjčení domu od řádu Školských sester sv. Františka (bývalý tajný klášter z období komunismu).
 • Začátek prvních terénních aktivit na Moravě (práce v bytech uživatelů drog).
 • Vytvoření spolupráce s Psychiatrickou léčebnou Brno-Černovice. Léčebna uspořádala bezplatný výcvik pro personál SPR o práci v terapeutické komunitě, a to především díky tehdejší ředitelce MUDr. Janě Novotné a věnovanému času personálu PL, především Mgr. Ivany Bartošíkové.
 • Zahájení činnosti Kontaktního centra v Olomouci.

1991

 • Založení Nadace Podané ruce Jindřichem Vobořilem, který až do roku 2010 vykonával funkci předsedy.
 • Začátek jednání s Katholieke Nooden (Sdružení Holandských katolických nadací) o zásadní podpoře vznikajících aktivit.

1984-1990

 • Z popudu Jindřicha Vobořila vzniká tajná spontánní a neformální skupina fungující na principu svépomociČást lidí z této skupiny prožila svoji drogovou kariéru. Vzájemná pomoc byla zprvu orientována kolem jednoho domu v Brně, ale v situaci sledování a výslechů STB (tajnou policií) se musela skupina setkávat střídavě v různých bytech. Tato skupina byla v začátcích podpořena především katolickou církví.